de boeken van Jan Piebenga:

Jan Piebenga (1910-1965) wie ûnderwizer en waard nei de oarloch haadredakteur fan de Ljouwerter Krante. As jonge lies er alle Frysk literêr wurk dat er mar krije koe en syn earste artikel ferskynde al doe’t er noch mar sechtjin jier wie. Hy siet yn it begjinjier 1946 yn de redaksje fan De Tsjerne, mar woe dat dêrnei net kombinearje mei syn wurk foar de krante. Piebenga hie in romantysk-idealisearjende fizy as it om it Frysk en de Friezen gie.
Contact met deze auteur

Van Jan Piebenga verscheen bij BoekenRoute:

“Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse”
paperback/ gebrocheerd: € 18,95; e-Boek (ePub): € 8,00
De earste printing fan Jan Piebenga syn ‘Koarte skiednis’ ferskynde yn 1939....

 

 

Jan Piebenga