de boeken van Ypk fan der Fear:

Lipkje Post-Beuckens (1908-1983) waard berne te Sondel. Nei har oplieding oan de kweekskoalle stie hja lange jierren foar de klasse. As proazaskriuwster publisearre hja it meast ûnder de skûlnamme Ypk fan der Fear, de famkesnamme fan har mem. Hja krige yn 1979 de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre, mar benammen foar har histoaryske romans. Under de namme ‘ella wassenaer’ waard se bekend as dichteres.
Contact met deze auteur

Van Ypk fan der Fear verscheen bij BoekenRoute:

“Ta him dyn begearte”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95; e-Boek (ePub): € 8,50
Ta him dyn begearte jout it ferhaal fan Hylck, dochter fan in earme feantersfamylje...

 

“Eilân fan de silligen”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95; e-Boek (ePub): € 6,50
Eilân fan de silligen is in histoaryske roman oer it libben fan Antoinette...

 

“In fatsoenlik famke”
paperback/ gebrocheerd: € 17,50; e-Boek (ePub): € 7,50
Dit boek is de postúm ferskynde autobiografy fan Ypk fan der Fear. De skriuwster...

 

 

Ypk fan der Fear