de boeken van Tineke Steenmeijer-Wielenga:

Tineke Steenmeijer-Wielenga (1946) waard berne yn Assen en groeide op yn Dordrecht. Se studearre Nederlânsk en Frysk oan de universiteit fan Utert. Letter krige se wurk by it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) yn Ljouwert en waard yn 1986 konservator. Se publisearre in grut tal artikels oer literêr-histoaryske ûnderwerpen.
Contact met deze auteur

Van Tineke Steenmeijer-Wielenga verscheen bij BoekenRoute:

“Obe Postma - In libben dat bloeide nei syn aard”
paperback/ gebrocheerd: € 34,95; e-Boek (ePub): € 9,50
In libben dat bloeide nei syn aard is in twillingboek oer it libben en wurk...

 

“De oare helte”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 7,50
n De oare helte fertelt de Fryske berneboekeskriuwster Nynke fan Hichtum har...

 

 

Tineke Steenmeijer-Wielenga