de boeken van Douwe Hermans Kiestra:

Douwe Hermans Kiestra (1899-1970) wie boer yn ’e Legeaën. Yn ’e jierren tritich begûn er mei skriuwen. Hy kaam ek nei foaren as teoretikus op it agraryske en literêre fjild. As boer en as Frysk foaroanman keas er yn dy jierren foar it nasjonaal-sosjalisme. Nei de oarloch besefte er dat er syn plak as foarstapnimmer yn ’e Fryske mienskip foargoed ferspile hie. Hy bleau warber as literêr skriuwer.
Contact met deze auteur

Van Douwe Hermans Kiestra verscheen bij BoekenRoute:

“De froulju fan de fetweider”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 6,00
Yn dizze boereroman út 1939 wurdt in fetweider delset dy’t besiket syn lytse...

 

 

Douwe Hermans Kiestra