de boeken van Akky van der Veer:

Akky van der Veer (1943) waard berne yn Moarmwâld. Se folge de oplieding foar ûnderwizeres en helle de akte Frysk MÛ-A. In tal jierren stie se yn Snits foar de klasse. Nei har trouwen mei fotograaf Henk Kuiper (1940-2005) wenne se yn it Marsumer Aldlân. Se skreau jeugdboeken, in oantal tegearre mei Baukje Wytsma, en twa histoaryske romans.
Contact met deze auteur

Van Akky van der Veer verscheen bij BoekenRoute:

“De reuzen wurde wekker”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 7,50
Yn dit boek besiket Akky van der Veer (1943) al ûndersykjende- en skriuwendewei...

 

“Koartsluting”
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en...

 

“Brieven oan us mem”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95; e-Boek (ePub): € 8,50
Ik fyn dat sa'n prachtich idee, mem. Troch te beseffen dat al it oare ek it...

 

“Swart op wyt”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50; e-Boek (ePub): € 6,00
Femke is de dochter fan Ida, dy’t har krige doe’t se santjin wie. Wa’t har...

 

 

Akky van der Veer