de boeken van Koos Tiemersma:

Koos Tiemersma (1952) wie njonken syn wurk as skoalmaster warber op it mêd fan de muzyk, benammen as tekstskriuwer en sjonger. Doe’t syn band Skift ophold fan bestean lei er him út op it skriuwen fan proaza, en mei sukses. Yn 2000 wûn er in Rely Jorritsmapriis en dêrnei folgen fjouwer romans en in boekewikegeskink. Yn 2010 hâlde er ynearsten op mei skriuwen.
Contact met deze auteur

Van Koos Tiemersma verscheen bij BoekenRoute:

“De ljedder”
paperback/ gebrocheerd: € 20,50
Job Wassermann bedarret yn 1942 as Joadske ûnderdûker op de pleats fan de famylje...

 

 

Koos Tiemersma