de boeken van Sjoerd van der Schaaf:

Sjoerd van der Schaaf (1906-2006) folge de HBS op It Hearrenfean. Oant 1931 wie er sekretary-amtner. Doe krige er in beneaming as sjoernalist by it Nieuwsblad van Friesland. Fjirtich jier siet hy yn dat fak, op ferskate plakken yn Nederlân. Hy skreau op literêr mêd fiif romans en ien ferhalebondel, dy’t almeast maatskiplike tematiken behannelje.
Contact met deze auteur

Van Sjoerd van der Schaaf verscheen bij BoekenRoute:

“Skiednis fan de Fryske beweging”
paperback/ gebrocheerd: € 21,95; e-Boek (ePub): € 8,50
Skiednis fan de Fryske biweging is it earste folsleine boek oer de ‘Fryske...

 

“De bijekening”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95; e-Boek (ePub): € 7,00
Bouwe Caesar Hommema, in wat twiveleftige profeet, is in nijljochter dy’t stúdzje...

 

 

Sjoerd van der Schaaf