de boeken van Trinus Riemersma:

Trinus Riemersma (1938-2011) heart by de grutte skriuwers fan Fryslân. Hy wie kreatyf op allerhanne literêr mêd. Hy skreau prachtich Frysk yn in ûnoertroffen styl. As polemist hie er in skerpe pinne, yn syn kollumns sei er alles wat er kwyt woe. Syn literêr wurk lit opstannigens sjen, synisme, mar letter ek in moedich libbensbesef: genietsje it libben, ferdraach de pine en mjêkje net. Twa kear wûn er de Gysbert Japicxpriis.
Contact met deze auteur

Van Trinus Riemersma verscheen bij BoekenRoute:

“Libben en dea neffens Jelke Bos”
paperback/ gebrocheerd: € 15,00; e-Boek (ePub): € 6,50
Labrador Jelke Bos is oan it skriuwen rekke troch in hast-dea-ûnderfining:...

 

“Fabryk”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95
De roman Fabryk ferskynde yn 1964 as Riemersma syn debút. De haadpersoan wurket...

 

“Nei de klap”
paperback/ gebrocheerd: € 16,50
In ploechje bern swalket troch Frankryk en besiket te oerlibjen. It is in jier...

 

“Minskrotten, Rotminsken”
e-Boek (ePub): € 6,50
Minskrotten-Rotminsken is it meast aparte en fernijende boek dat Riemersma...

 

“Fabryk”
e-Boek (ePub): € 6,50
Der is gjin Frysk boek dat sa’n lange en sa’n fûle diskusje losmakke hat as...

 

“De Reade Bwarre”
paperback/ gebrocheerd: € 24,95; e-Boek (ePub): € 10,00
It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma,...

 

 

Trinus Riemersma