de boeken van Paulus Akkerman:

Paulus Akkerman (1908 - 1982) groeide op yn in ienfâldich, grifformeard middenstânsmiljeu en wie bakker yn Marrum en kassier fan in bank op Skiermûntseach. Hy wie in tige populêre folksskriuwer en publisearre sa’n tweintich romans en hûnderten sketsen, kursyfkes en koarte ferhalen. Yn 1971 krige er de Gysbert Japicxpriis foar syn roman It roer út hannen en de beide bondels kursyfkes Foar de lins en Dat sadwaende.
Contact met deze auteur

Van Paulus Akkerman verscheen bij BoekenRoute:

“Foar de lins”
e-Boek (ePub): € 7,00
De ferhalen ‘Foar de lins’ fan Paulus Akkerman yn de ‘Sneon en Snein’-bylage...

 

“Hessel Ypma”
paperback/ gebrocheerd: € 16,95; e-Boek (ePub): € 7,00
Haadpersoan Hessel Ypma is net in sympatyk personaazje. Hy is stoef en swijsum,...

 

“It Freark Jabiks folk”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95; e-Boek (ePub): € 6,50
Dit boek fertelt it ferhaal fan de bern en oantroude bern fan Freark Jabiks,...

 

 

Paulus Akkerman