de boeken van Hessel Miedema:

Hessel Miedema (1929), hikke yn Snits, tein yn Amsterdam, studearre keunstskiednis. Yn it begjin fan syn studintetiid slute er him oan by it Fryske studinteselskip Cygnus resurgens. Yn dy rûnte ûntstie yn 1954 it literêr tydkskrift Quatrebras. Miedema wie fan 1960-1963 redakteur. Fan 1957 oant 1963 wie er konservator fan it keramykmuseum ‘Het Princessehof’ yn Ljouwert. Dêrnei gie er werom nei Amsterdam. Hy skreau gjin literêr wurk mear en waard yn Fryslân in leginde tsjin wil en tank.
Contact met deze auteur

Van Hessel Miedema verscheen bij BoekenRoute:

“Op 'e literêre toer”
paperback/ gebrocheerd: € 15,95; e-Boek (ePub): € 6,00
Hast alle opnommen wurk yn dizze sammelbondel hat earder yn it literêr tydskrift...

 

 

Hessel Miedema