de boeken van Rob du Jardin:

Rob du Jardin (1969), berne yn Switserlân, wennet en wurket yn Amsterdam.
Hy is as psychoterapeut spesjalisearre yn de behanneling fan eangststeurings.
Oant 1998 wie er altfioelist by it Keninklik Konsertgebou-orkest en by ferskate
selskippen foar hjoeddeiske muzyk. Njonken syn terapeutysk wurk musisearret hy
op ferskate ynstruminten en wûn de publykspriis fan Liet 2009.
Ut de gearwurking mei Tryntsje en Ouke is Binnentún ûntstien. De ferankering
yn ’e Fryske muzyktradysje besiket hy te ferwêzentlikjen troch gear te wurkjen
mei artysten lykas Grytsje Kingma, Carolien Hunneman, Wiebe Kaspers, Marcel it duet Oct-Opus, en troch mei te dwaan oan it “Kom en Sjong”-wykein by
de Folkshegeskoalle op Skylge. Syn toanielstik “Om Utens”, yn in eksperimintele
Dada7-styl, ferskynde yn 2010 yn it literêr tydskrift Ensafh (www ensafh.nl). Yn
2011 kaam syn selshelpboek Plankenkoorts út (útjouwerij Hogrefe). De gearwurking
mei Rob is altyd noflik.
Contact met deze auteur

Van Rob du Jardin verscheen bij BoekenRoute:

“Fan binnen út – From within”
paperback/ gebrocheerd: € 27,50; e-Boek (ePub): € 9,95
Fan binnen út is in seleksje foarjiersgedichten skreaun troch Tryntsje van...

 

“Binnentún”
paperback/ gebrocheerd: € 25,50; e-Boek (ePub): € 9,95
De debútbondel Binnentún van Tryntsje van der Veer befettet 49 haikû’s yn it...

 

 

Rob du Jardin