de boeken van Wietse Jelierse-van der Heide:

Wietske Jelierse-van der Heide is op 3 septimber 1939 berne yn Drachten en se hat dêr oant 1981 ta wenne. Dêrnei is se om utens gien en sûnt in tal jierren wennet se yn Raalte. Ridlikgau neidat se út Fryslân wei wie, is se mei skilderjen begûn. Hjir en dêr hat se in pear kursussen folge, mar fierdersoan is se autodidakt. Sa foar en nei hawwe gauris skilderijen fan har op eksposysjes te sjen west. Neist it skilderjen hat se ek al hiel wat jierren poëzy skreaun. Oan no ta wie it publisearjen dêrfan der noch net fan kaam, mar in priis yn in poëzywedstriid joech de oantrún om in tal gedichten te sammeljen en yn boekfoarm út te jaan.
Contact met deze auteur

Van Wietse Jelierse-van der Heide verscheen bij BoekenRoute:

“Sinneskyn en wetterdrippen”
paperback/ gebrocheerd: € 17,95
Yn de bondel Sinneskyn en wetterdrippen steane ferzen en yllustraasjes fan...

 

 

Wietse Jelierse-van der Heide