de boeken van Rikky Nagel:

Rikky Nagel is 47 jier jong, hat noch twa fan de trije bern thús, wurket as Alphahulp en docht P.G.B.-wurk. Fierders hat se in kontrakt yn 't kafee foar fjouwer oeren.
Yn har frije tiid skriuwt se (foar de doarpskrante), se mei freeslik graach yn 'e tûn omreagje, borduere, skilderje, lêze, mei oare wurden, mei graach kreatyf wêze.
Yn de winter mei se graach krûsjasse/skutjasse, yn 't doarp, en yn de omlizzende doarpen. No’t Neeltsje wurdearring krigen hat, fielt se har wat fertrouder mei it skriuwen fan stikjes.
Contact met deze auteur

Van Rikky Nagel verscheen bij BoekenRoute:

“Neeltsje”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Neeltsje siet bûten, op ’t terras, yn ’e wite túnstoel, en de hûn lei ûnder...

 

 

Rikky Nagel