de boeken van Sybrig Martens:

Myn namme is Sybrig Bethlehem-Martens, troud en trije bern. Ik jou godstsjinstlessen op ferskillende iepenbiere skoallen en doch jeugdaktiviteiten foar bibleteken. Hobbies binne kuierje en by riten drave, skriuwe en lêze, sjonge en by riten wat muzyk meitsje. Fierders is der altyd wol wat te ‘frijwilligjen’ op in doarp en mei ik graach mei freondinnen deropút, bykletse en lekker ite.
Contact met deze auteur

Van Sybrig Martens verscheen bij BoekenRoute:

“Fleane, fleane, fûgelfrij”
paperback/ gebrocheerd: € 15,50
Sybrig hat harsels altyd sjoen as in sneinsbern. Dingen barden op it goeie...

 

 

Sybrig Martens